폴아웃2 무기 에디터 - FALLOUT 2 Weapon Editor

홈 > 폴아웃 자료실 > 유틸/기타자료
유틸/기타자료

폴아웃2 무기 에디터 - FALLOUT 2 Weapon Editor


폴아웃2 무기 에디터 - FALLOUT 2 Weapon Editor


아이템 에디터와 비슷합니다만...에딧프로그램은 다른거 같네요 

                ============================================


   FALLOUT 2 Weapon Editor

                      F2wedit 1.29 alfa 2

                       freeware by Cubik, cubik2k@interia.pl

   http://cubik2k.w.interia.pl

      22 November 2005


                ============================================
Readme.txt file:


1. What's new.

2. Description.

3. Install.

4. Attentions.

5. Program history (PL).

6. Bugs (PL).

7. Appendix.
--------------

1. What's new:

--------------

version 1.29 alfa 2:

- added in [Armor] tab the option to change the view of dude in different armor; this option is useful if you make new armorversion 1.29 alfa 1:

- The files "master.dat" and "critter.dat" are neded in Fallout2 game directory

- Editor uses files "master.dat" and/or "patch000.dat" (if exists) to unpack necessary files needed to work or edited by user

- Refreshing of picture corrected; pictures will not pass away after minimization of window of editor or after their screening of other window,

- Added the option of setting a script to chosen item

- Changes in appearance of program

- Optimization of code, somewhat fastest start-up program,

- Simplified manner of install, just place a program in optional place on disk and indicate at first start-up file "fallout2.exe",

- I have added [Cancel] button in window of editing of file "proto msg"

- I have deleted needless menu [Quick help] which informed of correct manner of manual setup of file for editing,

--------------

2. Description

--------------

An application to edit item prototypes in Fallout 2 and for creating new ones. Compatible with Polish and English language versions of Fallout 2.


The application is under coinstant development and it's not its final form, it does not contain all the editable options, so there will be periodic upgrades. 


Any suggestions from you are welcome, please share your remarks about the program's work. It will allow me to remove bugs and customize the application to your needs. 


My e-mail: cubik2k@interia.pl


The program is freeware, however you are not allowed to exploit it for any financial benefits, direct and non-direct.---------------

3. Instllation:

---------------

To install the game, place program files in a directory of your choice. After first run, you will be asked to indicate the path to the Fallout 2 directory.CAUTION:

--------

Editor uses files "master.dat" and/or "patch000.dat" (if exist) to unpack necessary files needed to work or edited by user.


Before using the program back up your existing files in \data\proto\items folder!-----------

4. REMARKS:

-----------

- In this version loading the files while entering and refreshing the file list had been accelerated thanks to code optimisation. I tested this feature on four computers (P200, PII350, Celeron 1GHz, Barton 2500). I noticed the sloading speed on Celeron 1GHz doesn't differ much from the slower machines, however Barton performs it very swiftly. I'll try to optimise the code to minimise the loading times.

- The program sets edited *.pro files to read-only by default. It can be changed in the [Options\Setup] tab by selecting the appropriate option.

- After selecting the FILE|NEW option to create a new item, the program will set up the right panel with the empty item edit fields.

- During start-up the editor is checking if "fallout2.exe" file exists, if file is missing then F2wedit will return to system,
---------------------

5. Historia programu:

---------------------

20-11-2005

wersja 1.29 alfa 2 

- doda쿮m w zak쿪dce [Armor] opcj?ustawiania wygl퉐u postaci przy ubraniu danego pancerza; przydatne przy tworzeniu nowego pancerza19-11-2005

wersja 1.29 alfa 1

- program wymaga do pracy pliku "master.dat" w katalogu gry Fallout2,

- obs퀅ga plik? master.dat i/lub patch000.dat, nie trzeba juz wcze쐍iej wypakowywa?potrzebnych plik?, program sam wypakuje, te kt?e s?niezb?e do pracy oraz poddawane edycji,

- poprawione od쐗ie풹nie obrazk?, nie b??juz znika퀉 po minimalizacji okna edytora lub po zas쿽ni?iu ich innym oknem,

- dodana opcja ustawiania skrytpu dla wybranego itema,

- zmiany w wygl퉐zie programu,

- optymalizacja kodu, nieco szybsze uruchamianie si?programu,

- uproszczony spos? instalowania, wystarczy program umie쐁i?w dowolnym miejscu na dysku i przy pierwszym uruchomieniu wskaza?na plik "fallout2.exe",

- doda쿮m przycisk "Cancel" w oknie edycji pliku "proto_msg"

- usun뭄em niepotrzebne ju?menu "Quick halp" kt?e informowa쿽 o sposobie poprawnego r?znego ustawienia plik? do edycji10-07-2005

wersja 1.27 beta

- doda쿮m opcj?umo퓄iwiaj퉏?edycj?zawarto쐁i pliku "proto.msg" bezpo쐒ednio z poziomu programu (pod warunkiem, ze ten plik jest wypakowany z "master.dat").


05-06-2005

wersja 1.25b

- Poprawka dzia쿪nia opcji wyboru [Firing Frame].

- Optymalizacja kodu - nieco szybsze uruchamianie si?programu na wolniejszych komputerach (i od쐗ie풹nie listy plik?).

- Opcja wyboru atrybut? plik? *.po (read-only i archive) nie wymaga teraz klikania na okienko informacyjne i ponowne od쐗ie풽nie zawarto쐁i listy plik?, teraz dzieje si?to automatycznie po naci쐍i?iu przycisku OK.

- Drobne zmiany w wygl퉐zie programu.02-06-2005

wersja 1.24b

- dodane nowe opcje - perki dla broni i pancerzy, 쿪twiejszy wyb? d웮i?? dla broni, ustawianie kilku u퓓tecznych Flag dla broni (bro?jednor?zna, dwur?zna i tzw. Big Gun)

- poprawione b녠dy przy tworzeniu nowych przedmiot?,

- poprawione b녠dy przy ustalaniu rodzaju zadawanych obra풽?broni dla innych ni?konwencjonalne

- poprawiony adres e-mailowy w okienku About...

- kilka kosmetycznych zmian16-04-2005

wersja 1.22

- Poprawione wszystkie b녠dy opisane dla wersji poprzedniej (patrz: B녠dy).

- Paleta kolor? wpisana w kod programu, wi? plik FRM.PAL z palet?kolor? nie jest ju?potrzebny.

- Od tej wersji mo퓆a uruchomi?program bez plik? *.pro i mo퓆a b?zie w poprawny spos? utworzy?i edytowa?nowe przedmioty.

- Poprawa wygl퉐u i dzia쿪nia niekt?ych element? edytora.12-04-2005

wersja 1.21

- Bezpo쐒ednio po uruchomieniu obrazki b??ju?wy쐗ietlane pod warunkiem, 풽 zostan?umieszczone w odpowiednich katalogach,

- W przypadku braku jakich?plik? pomocniczych program b?zie reagowa?poprawnie z podaniem komunikatu,

- W przypadku braku plik? *.frm obrazek nie zostanie wy쐗ietlony, b?zie wy쐗ietlany komunikat o jego braku, ale dalsza praca b?zie mo퓄iwa,

- Atrybut READONLY plik? *.lst, *frm oraz pro_item.msg nie b?zie ju?powodowa?pojawiania si?komunikat? o b녠dzie,

- W czasie od쐗ie풹nia listy przedmiot? b?zie pojawia?si?pasek post?u na Splash Screenie,

- Na pasku systemowym b?zie si?pojawiac numer wersji programu,

- W menu Help doda쿮m opcj?Quick Help opisuj퉏?poprawne zainstalowanie plik?,

- W przypadku wybrania brakuj퉏ego ale zarejestrowanego w items.lst pliku *.pro w oknie edycyjnym nazwy tego przedmiotu pojawi si?napis FILE NOT FOUND - select another item; wszystkie okna edycyjne zostan?zablokowane przed przypadkow?pr??edycji.10-04-2005

wersja 1.20

- Doda쿮m obs퀅g?obrazk? w formacie FRM - nareszcie!!!

- Tworzenie nowych item? wszystkich typ?, z jednoczesn?ich rejestracj?w plikach konfiguracyjnych Fallouta. Nie trzeba ju?w oryginalnym mapperze mozolnie przewija?wszystkie itemy na koniec, 풽by utworzy?nowy.

- Doda쿮m opcj?ustalania Material Type dla item?.

- Zmiany wygl퉐u interfejsu programu,

- Mo퓄iwo쒏 minimalizacji okna programu,09-04-2005

wersja 1.10

- poprawi쿮m b낱d zwi퉨any z nie zapamietywaniem wybranego ustawienia atrybut? plik? pro.

- zmiana sposobu numeracji wersji (teraz 2 cyfry po kropce, poprzednio by쿽 3 cyfry)

- wiele zmian w kodzie 웦?쿽wym, 

- Doda쿮m opcj?tworzenia nowych item? (na razie weapon i ammo). Nie trzeba ju?w oryginalnym mapperze mozolnie przewija?wszystkie itemy na koniec, 풽by utworzy?nowy.21-02-2005

wersja 1.0.3.6 - nie publikowana

- Jest to wersja umo퓄iwiaj퉏a zrzut zawarto쐁i niekt?ych plik? pro do pliku tekstowego w celu badania zawarto쐁i i por?nywania. 19-02-2005

wersja 1.0.3.5

- w sytuacji gdy plik o nazwie "fallou2.exe" nie istnieje w podanej 쐁ie풻e do katalogu Fallouta program poprawnie reaguje wychodz퉏 do systemu podaj퉏 odpowiedni komunikat.

- Zmieni쿮m spos? ustalania atrybutu plikom *.pro w okienku setup. Teraz dokonuje si?tego poprzez wyb? odpowiedniej opcji.

- w sytuacji gdy nie ma pliku readme.txt za낱czonego do programu, po wyborze opcji [HELP\readme.txt] program nie wy쐗ietla ju?pustego dokumentu lecz podaje informacj?o braku pliku.

- w przypadku braku pliku \proto\items\items.lst program nie uruchomi si?i poda odpowiedni?informacj?

- poprawi쿮m spos? zapisu informacji o nadawanym atrybucie plikom *.pro do pliku konfiguracyjnego, teraz powinno to dzia쿪?bezb녠dnie.

- w zak쿪dce [weapon] w okienku edycyjnym opisanym w poprzednich wersjach jako [AP reload] zosta쿪 poprawiona nazwa na [Critical Fail]. 

- doda쿮m w pliku readme.txt spis tre쐁i oraz rozdzia? w kt?ym b??zamieszczane informacje techniczne o edycji plik? *.pro item?.14-02-2005

wersja 1.0.3.4

- Usun뭄em b낱d pojawiaj퉏y si?w przypadku edycji nazwy lub opisu nowego itema program w poprzednich wersjach, w niekt?ych przypadkach powodowa?niew쿪쐁iwy zapis do pliku pro_item.msg. B낱d uniemo퓄iwia?uruchomienie mappera lub gry fallout 2, i trzeba by쿽 r?znie poprawia?wpisy w pliku pro_item.msg.

- Doda쿮m mo퓄iwo쒏 zmiany 쐁ie퓃i dost?u do katalogu fallouta oraz zmiany nadawania atrybutu ReadOnly lub Archive dla plik? *.pro z poziomu programu za pomoc?zak쿪dki [Options/Setup].

- Doda쿮m mo퓄iwo쒏 czytania pliku readme.txt z poziomu programu w zak쿪dce [Help].

- Dokona쿮m kilku kosmetycznych poprawek w wygl퉐zie oraz obs퀅dze programu, np. obs퀅ga przycisku TAB pozwalaj퉏a na przechodzenie mi?zy kolejnymi okienkami edycyjnymi.

- W czasie uruchamiania program 쿪duje list?plik? *.pro z pliku items.lst. Je풽li b?zie brakowa쿽 jakiego?pliku(?) *.pro to program b?zie sygnalizowa?poprzez komunikat oraz na li쐁ie wyboru poprzez napis "file not found". Wszystkie okna opr?z listy wyboru zostan?zablokowane.

- Zmniejszenie rozmiaru programu o kilka kB ;-)09-02-2005

wersja 1.0.3.1

- Teraz program przy pierwszym uruchomieniu po przyci쐍i?iu przycisku [cancel] bardziej elegancko wychodzi do systemu, dotyczy to r?nie?sytuacji gdy plik konfiguracyjny jest uszkodzony lub wskazuje na niew쿪쐁iwy katalog Fallouta.

- Doda쿮m mo퓄iwo쒏 przegl퉐ania obrazk? w Ground Frame, do낱czy쿮m r?nie?zestaw bitmap przedstawiaj퉏ych itemy jako Ground Frame w archiwum F2wedit_bmp_ground.zip05-02-2005

wersja 1.0.3.0

- Program mo퓆a teraz instalowa?w dowolnym miejscu na dysku.

- Program przy pierwszym uruchomieniu zapyta o katalog, w kt?ym jest zainstalowany Fallout2 w celu skonfigurowania.

- Zmiana sposobu uruchamiania, konfiguracji i dzia쿪nia programu.

- W trakcie uruchamiania pojawia si?Splash Screen informuj퉏y o post?ie uruchamiania programu.

- Kilka zmian w wygladzie.

- Doko?zona wi?szo쒏 opcji, kt?e by퀉 wcze쐍iej wy낱czone, szczeg?nie w zak쿪dce [WEAPON]. Doda쿮m mo퓄iwo쒏 edycji drug? oraz niekt?ych (podstawowych) parametr? obiekt? typu [misc], [keys], [containers].

- Dodano mo퓄iwo쒏 ogl퉐ania edytowanych item? (opcja obs퀅giwana za pomoc?obrazk? w formacie bmp, nie ma jeszcze obs퀅gi frm).

- Okienko edycyjne nazwy item? rozpoznaje du풽 i ma쿮 litery.

- Doda쿮m okienko informuj퉏e o ID itema.14-01-2005

wersja 1.0.1.9

- w okienku informacyjnym o programie wy쐗ietlana jest ju?poprawna wersja programu12-01-2005

wersja 1.0.1.8

- usuni?ie przycisk? [advance_all_weapon] oraz [reset_all_weapon]

- program poprawnie kasuje pliki tymczasowe w przypadku zg쿽szenia braku plik? *.pro i/lub pro_item.msg.

- poprawione dzia쿪nie opcji Filtr. W przypadku edytowania jednego lub pierwszego z listy pliku *.pro czasami program wy쐗ietla?b낱d niew쿪쐁iwego formatu liczby Integer podczas pr?y zapisu   naniesionych zmian. B낱d zosta?usuni?y.

- W przypadku wyboru opcji Filtr a jednocze쐍ie braku pliku *.pro do edycji program wy쐗ietla?w oknach edycyjnych dane ostatnio edytowanego protosa. Problem ten zosta?rozwi퉨any.

- Niepoprawne dzia쿪nie przycisku SAVE w przypadku pr?y edytowania tekstu opisu w oknie edycyjnym opisu zosta쿽 naprawione.11-01-2005

- poprawione b녠dy w pliku readme.txt i uzupe쿻iony opis instalacji programu10-01-2005

wersja 1.01 build 0.0.0.21 alfa

- zmiana nazwy pierwotnej programu z Fime na F2wedit (Fime ju?jest zarezerwowane dla wcze쐍iej istniej퉏ego programu o tej nazwie).

- Poprawione dzia쿪nie programu w przypadku braku plik? *.pro i/lub pro_item.msg.

- Uaktywniona opcja edycji Armor Class w zak쿪dce [armor].

- Drobne zmiany w interfejsie i menu, zmiana wielko쐁i czcionki p? edycyjnych przez co program uzyska?쿪dniejszy wygl퉐.

- Poprawione dzia쿪nie pola edycji opisu edytowanego przedmiotu.24-04-2003

wersja 1.0 build 0.0.0.15 alfa

- pierwsza wersja o nazwie Fime z wieloma niedor?kami, nigdy nie wysz쿪 na 쐗iat쿽 dzienne (do w쿪snego u퓓tku).-----------------

6. Wykryte b녠dy:

-----------------

19(20)-11-2005

wersja 1.29 alfa 1(2)

- wykryto b녠dne dzia쿪nie ustawiania atrybut? plik? pro w niekt?ych przypadkach


10-07-2005

wersja 1.27 beta

- nie wykryto 풹dnych b녠d? zwi퉨anych z dzia낱niem programu


02-06-2005

wersja 1.24 beta

- niew쿪쐁iwe dzia쿪nie opcji wyboru [Firing Frame]. Przy wyborze opcji [Firing Frame] innej ni?"None" i podczas rzucania np. koktajlem Molotowa posta?bohatera rzuca paczk?amunicji zamiast butelk?z koktajlem.19-04-2005

wersja 1.22

- b녠dne dzia쿪nie opcji ustalaj퉏ej typ zadawanych obra풽?dla broni.

- niew쿪쐁iwy adres e-mailowy w okienku About...12-04-2005

wersja 1.21

- ta wersja mia쿪 jeden powa퓆iejszy b낱d, mianowicie w przypadku edytowania broni zanika퀉 czasem warto쐁i domy쐋nych typ? amunicji, je쐋i brakowa쿽 kt?egokolwiek pliku *.pro opisuj퉏ego amunicj?

- je쐋i w pliku items.lst nie by쿽 zarejstrowanych niekt?ych plik? *.pro w?czas przy pr?ie utworzenia nowego przedmiotu program wychodzi?do systemu z b녠dem10-04-2005

wersja 1.20

- bezpo쐒ednio po uruchomieniu programu nie wy쐗ietlaj?si?obrazki, nie wiem czemu??? ;-(

- mog?si?pojawia?r璨ne b녠dy je쐋i b?zie brakowa쿽 niekt?ych plik? koniecznych programowi do dzia쿪nia,

- program nie b?zie poprawnie dzia쿪?lub wcale w przypadku gdy pliki z rozszerzeniami *.lst, *.frm oraz plik pro_item.msg b??posiada?atrybut READONLY, do poprawnego dzia쿪nia programu trzeba tym plikom r?znie usun방 ten atrybut,

- je쐋i plik items.lst w katalogu proto/items zostanie r?znie edytowany i ostatnia linijka nie b?zie pusta (tzn. po ostatniej nazwie np. 00000531.pro powinna by?jeszcze pusta linia) to program b?zie powodowa?b낱d przy pr?ie tworzenia nowego itema. Trzeba r?znie na ko?u pliku wstawi?pust?lini?(wciskaj퉏 po prostu ENTER po ostatnim wpisie w pliku items.lst)09-04-2005

wersja 1.10

- niestety, z powodu zbyt wielu zmian w kodzie edytora, nie ustrzeg쿮m si?b녠d? w tej wersji i jest ich tak wiele 풽 szkoda si?rozpisywa?19-02-2005

wersja 1.0.3.5

- w przypadku uszkodzonego wpisu w pliku konfiguracyjnym dotycz퉏ego sposobu nadawania atrybutu edytowanym plikom w zak쿪dce [setup] nie b?zie wy쐗ietlana 풹dna warto쒏, mimo to program b?zie nadawa?plikom *.pro atrybut ReadOnly.

- program nie zapami?uje poprawnie ustawie?atrybutu plik? pro po wybraniu opcji ustawiania atrybutu plikom. Zawsze przy kolejnym uruchomieniu programu ustawiany jest atrybut read-only, mimo wcze쐍iej ustawianego archive.14-02-2005

wersja 1.0.3.4

- program przy uruchamianiu sprawdza czy isnieje plik "fallout2.exe", je풽li tego pliku nie b?zie, to mimo poprawnie wskazywanego katalogu, w kt?ym zainstalowany jest Fallout 2, program rozpocznie 쿪dowanie plik?, ale w efekcie wyjdzie do systemu

- w przypadku braku pliku \proto\items\items.lst program bez podania odpowiedniego komunikatu uruchomi si? ale nie b?zie mo퓄iwa edycja plik? *.pro.

- w przypadku uszkodzonego wpisu w pliku konfiguracyjnym dotycz퉏ego sposobu nadawania atrybutu edytowanym plikom w zak쿪dce [setup] nie b?zie wy쐗ietlana 풹dna warto쒏, mimo to program b?zie nadawa?plikom *.pro atrybut ReadOnly.

- w sytuacji gdy nie ma pliku readme.txt za낱czonego do programu, po wyborze opcji [HELP\readme.txt] program wy쐗ietla pusty dokument.

- w zak쿪dce [weapon] w okienku edycyjnym opisanym jako [AP reload] tak naprawd?edytowana jest warto쒏 [Critical Fail] a nie Action Points Reload, ten b낱d dotyczy r?nie?POPRZEDNICH wersji. 09-02-2005

wersja 1.0.3.1

- program przy uruchamianiu sprawdza czy isnieje plik "fallout2.exe", je풽li tego pliku nie b?zie, to mimo poprawnie wskazywanego katalogu, w kt?ym zainstalowany jest Fallout 2, wyjdzie do systemu

- w przypadku edycji nazwy lub opisu nowego itema program w niekt?ych przypadkach powoduje niew쿪쐁iwy zapis do pliku pro_item.msg. B낱d uniemo퓄iwia uruchomienie mappera lub gry fallout 2, nale퓓 r?znie poprawi?wpisy w pliku pro_item.msg05-02-2005

wersja 1.0.3.0

- nieznane :-), prosz?o zg쿪szanie swoich uwag na m? e-mail: pgm0@wp.pl

- niestety jest kilka b녠d?, w przypadku klikni?ia przycisku [cancel] w oknie wyboru katalogu Fallouta program wychodzi do systemu w niezbyt elegancki spos?, podobna sytuacja wyst?uje gdy plik konfiguracyjny wskazuje na niew쿪쐁iwy katalog Fallouta12-01-2005

wersja 1.0.1.8

- w okienku informacyjnym o programie wy쐗ietlana jest niepoprawna wersja programu10-01-2005

wersja 1.01 build 0.0.0.21 alfa

- Program w zasadzie dzia쿪 bez powa퓆ych b녠d? powoduj퉏ych zniszczenie edytowanych plik?, lecz nie bior?odpowiedzialano쐁i za ewentualne zniszczenie danych. U퓓tkownik mo풽 u퓓wa?tego programu na w쿪sn?odpowiedzialno쒏. U mnie wszystko dzia쿪 jak trzeba :-)

- w przypadku uruchomienia programu z plikiem pro_item.msg lecz bez plik? *.pro program zg쿽si b낱d lecz po zamkni?iu pozostan?pliki tymczasowe o nazwach: pro_item.ini oraz editor.txt kt?e mo퓆a r?znie skasowa? natomiast plik f2wedit.ini mo퓆a pozostawi?

- w zak쿪dce WEAPON zalecam nie korzystanie z przycisk? [advance_all_weapon] oraz [reset_all_weapon] gdy?mog?nie pracowa?poprawnie i spowodowa?nieprzewidziane skutki
------------------------

7. Dodatkowe informacje:

------------------------

1) Program has been written in foothold about document proto_new.doc founded on TeamX webpage. This document contained description of structure of files *.pro (items). And my own notice on these files.F2wedit by Cubik

cubik2k@interia.pl

pgm0@wp.pl


http://cubik2k.w.interia.pl


0 Comments

* 폴아웃 게임에 필요한 유틸이나 그외 자료들을 올려주세요

* 파일 용량은 무한정 올릴수 있기는 하나 한번에 100MB 까지만 업로드 되게 하였습니다.

* 가지고 계신 자료가 있으시면 공유해 주세요 ..큰 도움이 됩니다. 

* 한번에 올릴수 있는 파일의 크기는 100MB 입니다만 되도록이면. 

  파일하나당 약 50MB정도의 크기로 여러개로 나누어서 올려주세요 [최대업로드 300MB]

다른 유져를 위해 본인이 가지고 있는 자료를 공유해 주시면 정말 도움이 될것입니다.  

State
  • 현재 접속자 60 명
  • 오늘 방문자 584 명
  • 어제 방문자 935 명
  • 최대 방문자 13,470 명
  • 전체 방문자 2,634,511 명
  • 전체 게시물 101,779 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand